Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

о школи

Ученички парламент

Чланови Ученичког парламента за школску 2019/2020.

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА

I1

Дурковић Анђела

Ракић Андрија

II1

Вучинић Ивона

Несторовић Бранислав

I2

Цвјетићанин Анђела

Сворцан Лука

II2

Миловановић Ксенија

Митић Ана

I3

Настић Марија

Самарџић Михајло

II3

Стојковић Валентина

Китановић Анђела

I4

Обрадовић Јана

Родић Лука

II4

Рајић Јана

Марковић Милица

    

III1

Милошевић Анђела

Игњатовић Јелена

IV1

Галовић Лена

Ђорђевић Санда

III2

Савић Тијана

Исаиловић Зоран

IV2

Шобат Михајло

III3

Цветковић Ана

Ћетковић Анастасија

IV3

Раденковић Марко

Ћосо Андреј

III4

Костић Сара

Иконић Катарина

IV4

Радовановић Маријана

Стевановић Тијана

Председник Ученичког парламента је Лена Галовић

Чланови Ученичког парламента за школску 2020/2021.

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА

I1

 

Кузмановић Елена

Филиповић Дамјан

II1

Дурковић Анђела

Ракић Андрија

I2

Марић Лука

Ђукић Анђела

II2

Миланковић Јелена

Сворцан Лука

I3

Димитријевић Миа

Куновац Лана

II3

Настић Марија

Самарџић Михајло

I4

Бјанка Трифуновић

Кристина Митровић

II4

Обрадовић Јана

Родић Лука
    

III1

Стаменковић Катарина

Владан Михић

IV1

Аћимовић Теа

Миленковић Невена

III2

Миловановић Ксенија

Митић Ана

IV2

Савић Тијана

Шарић Алекса

III3

Стојковић Валентина

Мајсторовић Маша

IV3

Ћетковић Анастасија

Маглов Ања

III4

Болић Игор

Безбрадица Марко

IV4

Костић Сара

Иконић Катарина

Председник Ученичког парламента је Болић Игор

Ученички парламент  а на основу Закона о основама система образовања и васпитања, је организован ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.