Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

о школи

Ученички парламент

Чланови Ученичког парламента за школску 2019/2020.

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

I1

Дурковић Анђела

Ракић Андрија

II1

Вучинић Ивона

Несторовић Бранислав

I2

Цвјетићанин Анђела

Сворцан Лука

II2

Миловановић Ксенија

Митић Ана

I3

Настић Марија

Самарџић Михајло

II3

Стојковић Валентина

Китановић Анђела

I4

Обрадовић Јана

Родић Лука

II4

Рајић Јана

Марковић Милица

    

III1

Милошевић Анђела

Игњатовић Јелена

IV1

Галовић Лена

Ђорђевић Санда

III2

Савић Тијана

Исаиловић Зоран

IV2

Шобат Михајло

III3

Цветковић Ана

Ћетковић Анастасија

IV3

Раденковић Марко

Ћосо Андреј

III4

Костић Сара

Иконић Катарина

IV4

Радовановић Маријана

Стевановић Тијана

Председник Ученичког парламента је Лена Галовић

Чланови Ученичког парламента за школску 2020/2021.

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

I1

 

II1

 

I2

 

II2

 

I3

 

II3

 

I4

 

II4

 
    

III1

 

IV1

 

III2

 

IV2

 

III3

 

IV3

 

III4

 

IV4

 

Председник Ученичког парламента је_______

Ученички парламент  а на основу Закона о основама система образовања и васпитања, је организован ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.