Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

о школи

школа данас

Пета економска школа „Раковица“ основана је 1962. године. Од оснивања до данас образовала је ученике економске струке.
Пета економска школа „Раковица“ је као и пре 60 година, средња стручна школа. Образује ученике у подручју рада Економија, право и администрација, у четворогодишњем трајању и то у два образовна профила, Економски техничар и Финансијски администратор. Од септембра 2022. године у школи ће се образовно-васпитни рад реализовати и у новом образовном профилу, Финансијско-рачуноводствени техничар.

Подручје рада: Економија, право и администрација

Верификовани образовни профили:
1. Економски техничар
2. Финансијски администратор

У досадашњем заједничком раду ученика, наставног и ваннаставног особља, изграђен је препознатљив квалитет доказан, кроз успехе на различитим такмичењима и смотрама у календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја, запослењима у складу са стручним компентенцијама и успешним наставком образовања, студирањем на различитим високошколским установама.

Установа је уписана у регистарски уложак Привредног суда у Београду број 5-56-00, као Пета економска школа „Раковица“.

Седиште школе је у Београду, ГО Раковица, Хасанагинице 8
Оснивач установе је Република Србија.
Шифра делатности: 85.32 (Уредба о класификацији делатности Сл. гласник бр. 54/2010)

Школа користи школски објекат у улици Хасанагинице 8 на територији ГО Раковица на катастарској парцели 228/1 КО Стара Раковица, уписан у Лист непокретности 459 а на основу уговора о коришћењу објекта потписаног са градом Београдом.

Настава се изводи у школском простору који је израђен и опремљен у складу са прописима из области планирања и изградње, као и прописима који прописују техничке стандарде приступачности за несметано кретање особа са инвалидитетом.

Реконострукција и доградња објекта школе је обављена од јула 2019. до априла 2021. године. У нови објекат ученици и запослени су се уселили у августу 2021. године.