Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

о школи

Савет родитеља

Списак чланова Савета родитеља за школску 2019/2020. годину

1. Бибуловић Зорица
2. Бојчић Валентина
3. Голубовић Бојана
4. Добранић Јелена
5. Дражета Весна
6. Ђуричанин Јасминка
7. Крсмановић Данијела
8. Милинковић Драгић
9. Новосел Душко
10. Ракић Бојан
11. Рогулић Десанка
12. Стојковић Стела
13. Тодоровић Жељко
14. Томић Михић Соња
15. Цветић Анита
16. Цветковић Бојан
17. Шолаја Зоран


Председник Савета родитеља – Шолаја Зоран

 

Списак чланова Савета родитеља за школску 2020/2021. годину

1. Тртица Снежана (1-1)
2. Хаџић Елена (1-2)
3. Андрић Наташа (1-3)
4. Шавија Виолета (1-3)
5. Ћирић Снежана (1-4)
6. Ракић Бојан (2-1)
7. Сворцан Јасна (2-2)
8. Милинковић Драгић (2-3)
9. Ђуричанин Јасминка (2-4)
10. Томић Михић Соња (3-1)
11. Цветић Анита (3-2)
12. Стојковић Стела (3-3)
13. Рогулић Десанка (3-4)
14. Бибуловић Зорица (4-1)
15. Новосел Душко (4-2)
16. Крсмановић Данијела (4-3)
17. Добранић Јелена (4-4)

Председник Савета родитеља –Рогулић Десанка

Установа има Савет родитеља. Састав, именовање и надлежности су прописане Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) – даље Закон.

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења, односно васпитне групе, ако школа остварује припремни предшколски програм. У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници деце, односно ученика припадника националне мањине. У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника деце, односно ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.
Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
12) разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Законом је одређено и постојање локалног савета родитеља. Локални савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, града, односно градске општине (у даљем тексту: општина). Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.
Локални савет родитеља:

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2) учествује у утврђивању локалних планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
Представник Савета родитеља у Локалном савету родитеља ГО Раковица у школској 2019/2020. је председник Савета родитеља Зоран Шолаја.

Представник Савета родитеља у Локалном савету родитеља ГО Раковица у школској 2020/2021. је председник Савета родитеља Десанка Рогулић.