Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

о школи

Савет родитеља

Списак чланова Савета родитеља за школску 2021/2022. годину

1. Петровић Драгана (1-1)
2. Чоловић Душко (1-2)
3. Великић Драгана (1-3)
4. Станојловић Тијана (1-4)
5. Тртица Снежана (2-1)
6. Хаџић Хелена (2-2)
7. Андрић Наташа (2-3)
8. Шавија Виолета (2-3)
9. Ћирић Снежана (2-4)
10. Ракић Бојан (3-1)
11. Лештанин Жељко (3-1)
12. Сворцан Јасна (3-2)
13. Милинковић Драгић (3-3)
14. Ђуричанин Јасминка (3-4)
15. Томић Михић Соња (4-1)
16. Цветић Анита (4-2)
17. Стојковић Стела (4-3)

18. Рогулић Десанка (4-4), председница Савета родитеља

Представник Савета родитеља у Локалном савету родитеља ГО Раковица у школској 2021/2022. је председница Савета родитеља Десанка Рогулић.

Списак чланова Савета родитеља за школску 2020/2021. годину

1. Тртица Снежана (1-1)
2. Хаџић Елена (1-2)
3. Андрић Наташа (1-3)
4. Шавија Виолета (1-3)
5. Ћирић Снежана (1-4)
6. Ракић Бојан (2-1)
7. Сворцан Јасна (2-2)
8. Милинковић Драгић (2-3)
9. Ђуричанин Јасминка (2-4)
10. Томић Михић Соња (3-1)
11. Цветић Анита (3-2)
12. Стојковић Стела (3-3)
13. Рогулић Десанка (3-4)
14. Бибуловић Зорица (4-1)
15. Новосел Душко (4-2)
16. Крсмановић Данијела (4-3)
17. Добранић Јелена (4-4)

Председник Савета родитеља –Рогулић Десанка

Установа има Савет родитеља. Састав, именовање и надлежности су прописане Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) – даље Закон.

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења, односно васпитне групе, ако школа остварује припремни предшколски програм. У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници деце, односно ученика припадника националне мањине. У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника деце, односно ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.
Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
12) разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Законом је одређено и постојање локалног савета родитеља. Локални савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, града, односно градске општине (у даљем тексту: општина). Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.
Локални савет родитеља:

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2) учествује у утврђивању локалних планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
Представник Савета родитеља у Локалном савету родитеља ГО Раковица у школској 2019/2020. је председник Савета родитеља Зоран Шолаја.

Представник Савета родитеља у Локалном савету родитеља ГО Раковица у школској 2020/2021. је председник Савета родитеља Десанка Рогулић.