Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

о школи

орган управљања

школски одбор

Списак чланова Школског одбора Пете економске школе „Раковица“: 

1. Ђорђевић Мира (до 06.04.2021.)

1. Ђукановић Цвијетин (од 06.04.2021.)
2. Пршић Јелена
3. Радановић Светлана, председник
4. Раичевић Драгољуб, заменик председника
5. Ристић Небојша
6. Симић Игор
7. Тодоровић Жељко (до 28.09.2020.)

7. Цветић Анита (од 28.09.2020.)
8. Цветковић Бојан
9. Цветковић Славица (до 06.09.2021.)

9. Владимир Јовановић (од 06.09.2021.)

Скупштина града Београда је именовала чланове Школског одбора Пете економске школе „Раковица“ на време од четири године, почев од 23. јула 2018. године.

Орган управљања у школи је школски одбор. Састав, именовање и надлежности су прописане Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) – даље Закон.


Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде. Орган управљања има девет чланова укључујући и председника.
Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе. У школски одбор средње стручне школе скупштина јединице локалне самоуправе именује три представника: привредне коморе, занатлија, удружења послодаваца, националне организације за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад школе (у даљем тексту: социјални партнери) из подручја рада школе. 


Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и педагошко веће, на заједничкој седници, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем. Мандат органа управљања траје четири године.
Надлежност органа управљања су прописане чланом 119 Закона.

Орган управљања установе:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс за избор директора установе;
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
9) одлучује о правима и обавезама директора установе;
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
13) одлучује по жалби на решење директора;
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.
Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.
За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.