ПРОЈЕКAT  “САРАДЊОМ ДО ЗНАЊА“

Пета економска школа „Раковица“ (у даљем тексту Школа) је у јуну месецу 2016. године конкурисала за учешће у пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“, чији је циљ унапређивање наставне праксе и подстицање мотивације за учење кроз интеграцију садржаја из различитих предмета и рад на развоју међупредметних компетенција.

Основна намера Пројекта јесте да се кроз тематско планирање и постепену трансформацију часова развија нови модел организације наставе, који подразумева повезивање садржаја различитих предмета кроз кооперативни рад наставника.

Реализација пројектних активности подразумева промене у организацији рада, периодичну измену распореда часова, тимско планирање и извођење наставних садржаја и целина у кооперацији више наставника, уз активно учешће ученика. Потенцијалне добити од оваквих промена у организацији рада су велике, нпр. смањење оптерећења ученика на годишњем нивоу, омогућавање активнијег учешћа ученика у наставном процесу и вршњачко учење, стицање функционалних знања и развој кључних и међупредметних компетенција код ученика. Из перспективе наставника, отвориле би се веће могућности да ефикасније управљају одељењем, лакше индивидулизују наставу, ускладе критеријуме оцењивања и да се хоризонтално стручно усавршавају.

У јулу месецу 2016. Школа је добила обавештење да је једна од 38 основних и средњих школа одабраних за учешће у пројекту. Школа је у Пројекту једна од 3 средње школе из подручја Школске управе Београд.

У циљу праћења реализације плана и пружања подршке пријављеним наставницима формиран је тим за праћење:

    1. Милан Кецман, директор школе
    2. Сњежана Ђурђевић, наставник економске групе предмета
    3. Даница Николић, наставник српског језика и књижевности
    4. Татјана Тимотијевић, наставник грађанског васпитања
    5. Александра Стевановић, стручни сарадник – психолог