Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

финансијски администратор

Списак предмета, образовни профил:

Финансијски администратор

 

Настава подразумева општеобразовне и стручне предмете, а наставним планом и програмом утврђен је број часова појединих предмета.

 

 

Обавезни општеобразовни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност

3

 

3

 

3

 

3

 

Страни језик

2

 

2

 

2

 

2

 

Физичко васпитање

2

 

2

 

2

 

2

 

Математика

3

 

3

 

3

 

3

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

 

 

 

 

Историја

2

 

2

 

 

 

 

 

Ликовна култура

 

 

 

 

1

 

 

 

Географија

2

 

 

 

 

 

 

 

Биологија

2

 

 

 

 

 

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Обавезни стручни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Принципи економије

3

 

2

 

 

 

 

 

Рачуноводство

1

2

2

2

2

2

2

2

Финансијско пословање

2

 

2

 

2

 

2

 

Канцеларијско пословање

 

3

 

2

 

 

 

 

Пословна економија

2

 

2

 

2

 

 

 

Пословна информатика

 

 

 

2

 

 

 

 

Право

 

 

2

 

2

 

 

 

Финансијско рачуноводствена обука

 

 

 

3

 

3

 

4

Јавне финансије

 

 

 

 

2

 

 

 

Национална економија

 

 

 

 

2

 

 

 

Статистика

 

 

 

 

 

 

 

3

Предузетништво

 

 

 

 

 

 

 

2

Ревизија

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Изборни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Општеобразовни изборни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско васпитање

1

 

1

 

1

 

1

 

Верска настава

1

 

1

 

1

 

1

 

Изборни предмети према програму образовног профила:

 

 

 

 

 

 

 

 

Пословни енглески језик

 

 

 

 

2

 

 

 

Електронско пословање

 

 

 

 

2

 

 

 

Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника

 

 

 

 

 

 

2

 

Маркетинг

 

 

 

 

 

 

2

 

Општеобразовни изборни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологија и заштита животне средине

 

 

 

 

 

 

1

 

Историја (одабране теме)

 

 

 

 

 

1

 

 

Музичка култура

 

 

 

 

 

1

 

 

Изабрани спорт

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Укупан

број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Општеобразовни, стручни и изборни програми

32

32

32

32

 

 

 

 

 

 

Блок настава

 

 

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Укупан

број часова  (годишње)

Укупан

број часова  (годишње)

Укупан

број часова  (годишње)

Укупан

број часова  (годишње)

У оквиру предмета

Финансијско рачуноводствена обука

0

30

60

90

 

 

 

 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада су:

 • Час одељењског старешине;
 • Додатна настава;
 • Допунска настава;
 • Припремна настава;
 • Друштвено-корисни рад;

 

Програмом су предвиђене и факултативне наставне активности:

 • Екскурзије;
 • Језик националне мањине са елементима националне културе;
 • Други страни језик;
 • Факултативни предмети/програми;
 • Слободне активности ученика (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности;
 • Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге;
 • Културно уметничке активности школе.

 

 

 

Настава/Упис

 

Пета економска школа „Раковица“ – статистика уписа

Преглед бодова потребних за упис у први разред у образовне профиле Економски техничар и Финансијски администратор

 

Школска година

Минималан број бодова по образовним профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

2020/2021.

73,36

75,34

2019/2021.

71,76

73,73

2018/2019.

72,65

72,73

2017/2018.

75,24

77,80

2016/2017.

75,84

77,31

 

Школска година

Минималан и просечан број бодова по образовним профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

Минималан број бодова

Просечан број бодова

Минималан број бодова

Просечан

број бодова

2020/2021.

73,36

77,47

75,34

81,18

2019/2021.

71,76

76,284

73,73

79,62

2018/2019.

72,65

77,14

72,73

78,828

2017/2018.

75,24

80,571

77,80

82,8

2016/2017.

75,84

80,473

77,31

81,178

 

(овe табелe се дају овако, у најједноставнијем облику, свако решење које се уклапа и које одабереш је ок.)

Упис ученика у први разред у школску  2020/2021. годину биће обављен у четвртак, 09.07. и петак, 10.07. 2020. године, од 8:00 до 15:00 часова.

Упис ученика може да се обави на два начина:

 1. Коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности;
 2. Непосредно, у школи, када се подносе документа потребна за упис у средњу школу 2020/2021.

Упис ученика непосредним доласком у школу, биће обављен у ОШ „Иво Андрић“, Ивана Мичурина 38а, Београд, ГО Раковица чије просторије користе запослени и ученици Пете економске школе „Раковица“ до окончања поступка реконструкције и доградње објекта Пете економске школе „Раковица“.

Обављање уписа непосредним доласком у школу подразумева обавезно придржавање прописаних мера превенције и заштите од вируса Covid -19 (ношење маски, држање дистанце…).

Документа потребна за упис у први разред (Према Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе):

 1. пријава за упис;
 2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
 3. лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација
  • Економски техничар: а1-д1-д3 (видети стр. 19 и 23 Конкурса);
  • Финансијски администратор: а1-а2-д1-д3 (видети стр. 19 и 23 Конкурса);

Напомена: Обавезно је да се ученик определи за један од два изборна програма/изборна предмета Верска настава или Грађанско васпитање.

За додатне информације родитељи/законски заступници ученика се могу обратити секретару школе (066/88-88-976) и директору школе (066/88-81-011).