Categories
Beсти

Финансијско-рачуноводствени техничар, нови образовни профил

Основне карактеристике профила Финансијско-рачуноводствени техничар (ФРТ):

врста квалификације – стручна, обим квалификације – 4 године;

Образовни профил ФРТ је квалификација која омогућава запошљавање и наставак образовања.

Финансијско-рачуноводствени техничар врши послове из области јавних и пословних финансија, као и рачуноводствене послове, према дефинисаним процедурама и уз поштовање правне регулативе.

Обучен је за: обрачун и плаћања свих врста прихода и расхода, утврђивање финансијске позиције пословних ентитета чиме пружа адекватне информације корисницима финансијске анализе за доношење исправних пословних одлука и планирање будућег пословања; обрачуне економских, рачуноводствених, законом обавезних и других вредности, примењујући прописане и стандардизоване поступке; вођење рачуноводствене евиденције на законом прописан начин како би утврђене вредности имовине, обавеза, капитала и резултата пословања биле истините, видљиве и разумљиве свим зaинтeрeсoвaним интерним и екстерним корисницима рачуноводствених информација.

ПРЕДМЕТИ, I-IV разред, Финансијско-рачуноводствени техничар

Стандард квалификације, Финансијско-рачуноводствени техничар, Агенција за квалификације (Службени гласник РС – Просветни гласник, број 19 од 29. децембра 2020.

Образовни профил ФРТ-План и програм наставе и учења