Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

финансијско-рачуноводствени администратор

Списак предмета, образовни профил:

Финансијски администратор

Настава подразумева општеобразовне и стручне предмете, а наставним планом и програмом утврђен је број часова појединих предмета.

 

Обавезни општеобразовни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност

3

 

3

 

3

 

3

 

Страни језик

2

 

2

 

2

 

2

 

Физичко васпитање

2

 

2

 

2

 

2

 

Математика

3

 

3

 

3

 

3

 

Рачунарство и информатика

 

2

           

Историја

2

 

2

         

Ликовна култура

       

1

     

Географија

2

             

Биологија

2

             

Социологија са правима грађана

       

2

     

 

Обавезни стручни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Принципи економије

3

 

2

         

Рачуноводство

1

2

2

2

2

2

2

2

Финансијско пословање

2

 

2

 

2

 

2

 

Канцеларијско пословање

 

3

 

2

       

Пословна економија

2

 

2

 

2

     

Пословна информатика

     

2

       

Право

   

2

 

2

     

Финансијско рачуноводствена обука

     

3

 

3

 

4

Јавне финансије

       

2

     

Национална економија

       

2

     

Статистика

             

3

Предузетништво

             

2

Ревизија

           

2

 

 

Изборни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Општеобразовни изборни предмети

               

Грађанско васпитање

1

 

1

 

1

 

1

 

Верска настава

1

 

1

 

1

 

1

 

Изборни предмети према програму образовног профила:

               

Пословни енглески језик

       

2

     

Електронско пословање

       

2

     

Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника

           

2

 

Маркетинг

           

2

 

Општеобразовни изборни предмети

               

Екологија и заштита животне средине

           

1

 

Историја (одабране теме)

         

1

   

Музичка култура

         

1

   

Изабрани спорт

         

1

1

 

 

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Укупан

број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Општеобразовни, стручни и изборни програми

32

32

32

32

       

 

Блок настава

 

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Укупан

број часова  (годишње)

Укупан

број часова  (годишње)

Укупан

број часова  (годишње)

Укупан

број часова  (годишње)

У оквиру предмета

Финансијско рачуноводствена обука

0

30

60

90

       

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада су:

 • Час одељењског старешине;
 • Додатна настава;
 • Допунска настава;
 • Припремна настава;
 • Друштвено-корисни рад;

 

Програмом су предвиђене и факултативне наставне активности:

 • Екскурзије;
 • Језик националне мањине са елементима националне културе;
 • Други страни језик;
 • Факултативни предмети/програми;
 • Слободне активности ученика (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности;
 • Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге;
 • Културно уметничке активности школе.